ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน การถ่ายเทพลังงานความร้อน
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน (ข้อ 1)
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน (ข้อ 2)
ตัวอย่างโจทย์เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน (ข้อ 3)