ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน สมบัติของก๊าช กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแชค และกฎของก๊าช
สมบัติของก๊าช ได้แก่ ความดัน ปริมาตร อุหณหภูมิ จำนวนโมล จำนวนโมเลกุล
สมบัติของก๊าช ได้แก่ ความดัน ปริมาตร อุหณหภูมิ จำนวนโมล จำนวนโมเลกุล
กฏของบอยล์ : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันก๊าช
กฏของชาร์ล : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิ