ฟิสิกส์ ว40203
ความร้อน ก๊าชผสม
กฎทั้วไปของก๊าชผสม
กฎทั้วไปของก๊าชผสม
โจทย์คำนวณเรื่อง กฎทั่วไปของก๊าชผสม (ข้อ 1, 2)
ทฤษฎีจลน์ของก๊าช แบบจำลองก๊าชอุดมคติ