ฟิสิกส์ ว40203
คลื่นกล การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
โจทย์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก