ฟิสิกส์ ว40203
คลื่นกล การแบ่งประเภทของคลื่น
ชนิดของคลื่น พิจารณาจากตัวกลาง (คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ชนิดของคลื่น พิจารณาจากตัวกลาง (คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ชนิดของคลื่น พิจารณาจากการสั่นของตัวกลาง (คลื่นตามขวาง)
ชนิดของคลื่น พิจารณาจากการสั่นของตัวกลาง (คลื่นตามยาว)
คลื่นดล คลื่นต่อเนื่อง ส่วนประกอบของคลื่น (สันคลื่น ท้องคลื่น)