ฟิสิกส์ ว40203
คลื่นกล สมบัตของคลื่น - การสะท้อน การหักเห
สูตรการหาความถี่ของคลื่น โดยวัดจากเครื่องสโตรโบสโคป
สูตรการหาความถี่ของคลื่น โดยวัดจากเครื่องสโตรโบสโคป
การรวมกันได้ของคลื่น - แบบเสริมกัน แบบหักล้างกัน
คุณสมบัติของคลื่น - การสะท้อนของคลื่น