ฟิสิกส์ ว40203
เสียง การแทรกสอดของเสียง และความเข้มเสียง
โจทย์ ความเข้มของเสียง (ตัวอย่าง 1, 2)
โจทย์ ความเข้มของเสียง (ตัวอย่าง 1, 2)
โจทย์ ความเข้มของเสียง (ตัวอย่าง 3, 4)
มลภาวะของเสียง