ฟิสิกส์ ว40203
เสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
การเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (กรณี 1)
การเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (กรณี 1)
การเกิดปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (กรณี 2)