ฟิสิกส์ ว40203
เสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ : ผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำนิดเสียง
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ : ผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำนิดเสียง
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ : ผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำนิดเสียง
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ : แหล่งกำนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหา - ออกจาก ผู้ฟัง