ฟิสิกส์ ว40203
เสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
สูตรคำนาณ ปรากฏการดอปเพลอร์
สูตรคำนาณ ปรากฏการดอปเพลอร์
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 1)
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 2)
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 2 ต่อ)