ฟิสิกส์ ว40203
เสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 3)
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 3)
โจทย์ ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ (ข้อ 4)