ฟิสิกส์ ว40203
เสียง การคำนวณเรื่องคลื่นนิ่งและบีตส์
โจทย์ คลื่นนิ่ง (ตัวอย่าง 1, 2)
โจทย์ คลื่นนิ่ง (ตัวอย่าง 1, 2)
โจทย์ คลื่นนิ่ง (ตัวอย่าง 3)
โจทย์ คลื่นนิ่งในเส้นลวด (ตัวอย่าง 1, 2, 3)