ฟิสิกส์ ว40203
เสียง คลื่นกระแทก และการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียง
คลื่นกระแทกคืออะไร และ mack number
คลื่นกระแทกคืออะไร และ mack number
โจทย์ คลื่นกระแทก (ข้อ 1, 2)
คลื่นกระแทก พร้อมโจทย์ (ข้อ 1)
โจทย์ คลื่นกระแทก (ข้อ 2, 3)