ภาษาอังกฤษ อ32101
Was the game exciting? ประโยค Past Simple
ทบทวนกริยา 3 ช่องและการเขียนประโยค Past Simple
ทบทวนกริยา 3 ช่องและการเขียนประโยค Past Simple
การแสดงความคิดเห็น
การฟังข้อมูลจากวิทยุ และกริยาที่เติม -ed