ภาษาอังกฤษ อ32101
Was the game exciting? Irregular Verb
กริยา 3 ช่องและ Irregular Verb
กริยา 3 ช่องและ Irregular Verb
คำศัพท์
ฟังบทสนทนาจากเทป แล้วตอบคำถาม