ฟิสิกส์ ว40203
แสง การแทรกสอดของแสง และการเลี้ยวเบนของแสง
คุณสมบัติของคลื่นแสง การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว
คุณสมบัติของคลื่นแสง การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว
โจทย์ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว