ฟิสิกส์ ว40203
แสง ความสว่าง
ความเข้มของการส่องสว่าง / การกำหนดค่าของลักซ์
ความเข้มของการส่องสว่าง / การกำหนดค่าของลักซ์
เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟ 2 หลอด / ประสิทธิภาพของหลอดไฟ
โจทย์ การหากำลังส่องสว่าง (2 ข้อ)