ภาษาอังกฤษ อ32101
I’m worried because …. Past Simple Tense
ตัวอย่างประโยคที่มี Irregular verb
ตัวอย่างประโยคที่มี Irregular verb
การใช้ There is, There are
การถาม Why และการตอบ Because