เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2)
ทบทวนการทดลองเรื่อง อุณหภูมิต่อผลการเกิดปฎิกิริยา / การทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี(วิธีทดลอง คำถามท้ายการทดลอง)
ทบทวนการทดลองเรื่อง อุณหภูมิต่อผลการเกิดปฎิกิริยา / การทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี(วิธีทดลอง คำถามท้ายการทดลอง)
ภาพการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
ภาพการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (ต่อ)
ผลการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี