เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2)
วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
กราฟการดำเนินปฎิกิริยา (ตัวเร่ง อุณหภูมิ )
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ อัตรการเกิดปฎิกิริยาเคมี
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ อัตรการเกิดปฎิกิริยาเคมี (ต่อ)