เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2)
ทบทวนการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
ทบทวนการทดลอง 6.5 ผลของสารบางชนิด ต่ออัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
การทดลอง 6.6 สมบัติของตัวเร่งปฎิกิริยา (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง คำแนะนำ)
ผลการทดลอง และคำถามท้ายการทดลอง 6.6 สมบัติของตัวเร่งปฎิกิริยา
สรุปผลการทดลอง 6.6 สมบัติของตัวเร่งปฎิกิริยา และการบ้าน