เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบที่ 1,2,3
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-2
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-2
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 3-5
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 6-7
แบบทดสอบที่ 3 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-6