เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา
พลังงานกับปฎิกิริยาเคมี (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
พลังงานกับปฎิกิริยาเคมี (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
ใบงานเรื่อง พลังงานแบบดูดและคายความร้อน
คำถามเรื่อง การดำเนินไปของปฎิกิริยา
ทบทวน พลังงานกับการดำเนินไปของปฎิกิริยา