เคมี ว40223
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (1)
การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง )
การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง )
การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (สารเคมีและอุปกรณ์ และคำถามท้ายการทดลอง)
ภาพการทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี