เคมี ว40223
สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล
คำถามท้ายการทดลอง 7.1 ปฎิกิริยาระหว่าง CuSo4 กับสารละลาย HCl
คำถามท้ายการทดลอง 7.1 ปฎิกิริยาระหว่าง CuSo4 กับสารละลาย HCl
การทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2(วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง )
ตารางผลการทดลอง และภาพการทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
คำถาม และผลการทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2