เคมี ว40223
สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล
การทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
การทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
สรุปผลการทดลอง 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล
ตัวอย่างปฎิกิริยาที่เกิดขึ้น (สารละลายอิ่มตัว การแตกตัวเป็นไอออน) และสรุปภาวะสมดุล