เคมี ว40223
สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล
ทบทวนการทดลองที่ 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
ทบทวนการทดลองที่ 7.2 การทดสอบ Fe3+, Fe2+ และ I2
การทดลองที่ 7.3 การทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe3+และ Fe2+ (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง)
ภาพการทดลอง และผลการทดลองที่7.3 การทดสอบภาวะสมดุลระหว่าง Fe3+และ Fe2+
สาธิตการทดลองตอนที่ 2 (ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง)