เคมี ว40223
สมดุลเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล
กราฟแสดง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ต่อเวลาของปฎิกิริยา, กราฟแสดง อัตราการเกิดปฎิกิริยาไปข้างหน้า และย้อนกลับ
กราฟแสดง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ต่อเวลาของปฎิกิริยา, กราฟแสดง อัตราการเกิดปฎิกิริยาไปข้างหน้า และย้อนกลับ
การทดลอง 7.4 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นกับภาวะสมดุล (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง)
การทดลอง, ผลการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง
คำถามท้ายการทดลอง, สรุปผลการทดลอง