เคมี ว40223
สมดุลเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล
ความสััมพันธ์ของความเข้มข้นต่าง ๆ ของภาวะสมดุล
ความสััมพันธ์ของความเข้มข้นต่าง ๆ ของภาวะสมดุล
การเขียนสมการค่า K ,ตัวอย่าง
HOMOGENEOUS WQUILIBRIEM
HETEROGENEOUS WQUILIBRIEM