เคมี ว40223
สมดุลเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
ตัวอย่างการคำนวณค่าคงที่สมดุล ข้อ 2
ตัวอย่างการคำนวณค่าคงที่สมดุล ข้อ 2
ตัวอย่างการคำนวณค่าคงที่สมดุล ข้อ 3 และ การบ้าน
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดภาวะสมดุล, ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
การเปลี่ยนแปลงความเข็มข้น และอุณหภูมิ