เคมี ว40223
กรด-เบส 1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
ตัวอย่างสารละลาย กรด -เบส
ตัวอย่างสารละลาย กรด -เบส
การทดลองที่ 8.1 สมบัติบางประการของสารละลาย (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง)
บันทึกผลการทดลอง ,การทดลองค่าความเป็นกรด -เบส ของสารละลาย
การทดลองการนำไฟฟ้าของสารละลาย ,สรุปผลการทดลอง