เคมี ว40223
กรด-เบส 1 การแตกตัวเป็นไอออนองน้ำ
ทบทวนการแตกตัว
ทบทวนการแตกตัว
แบบฝึกหัด 8.3 (ข้อ 8)
แบบฝึกหัด 8.3 (ข้อ 9)
แบบฝึกหัด 8.3 (ข้อ 10,11)