เคมี ว40223
กรด-เบส 1 การแตกตัวเป็นไอออนองน้ำ
ทบทวนการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลต์, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวนการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลต์, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์, ความสัมพันธ์ค่า k
ตัวอย่างการคำนวณค่า k (ข้อ1,2)
ตัวอย่างการคำนวณค่า k (ข้อ3)