เคมี ว40223
กรด-เบส 1 การแตกตัวเป็นไอออนองน้ำ
ทบทวนการแตกตัวของน้ำ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, จุดประสงค์, ตารางผลการทดลอง)
ทบทวนการแตกตัวของน้ำ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, จุดประสงค์, ตารางผลการทดลอง)
การทดลองที่ 8.3 ทดลองการแตกตัวของน้ำ
อภิปรายผลการทดลอง การทดลองที่ 8.3
แบบฝึกหัดที่ 8.4 (ข้อ1,2)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-