เคมี ว40223
กรด-เบส 1 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน
วิธีคิดความแรงของความเป็นกรดเบส ,ตัวอย่างอินดิเคเตอร์
วิธีคิดความแรงของความเป็นกรดเบส ,ตัวอย่างอินดิเคเตอร์
กรดเบสในชีวิตประจำวัน (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
ภาพค่า pH ของสารในชีวิตประจำวัน
ทบทวนการคำนวณค่า pH