เคมี ว40223
กรด-เบส 1 ทฤษฎีกรด-เบส
ทบทวนเรื่องกรด-เบส
ทบทวนเรื่องกรด-เบส
การทดลองที่ 8.2 ปฎิกิริยาการให้และการรับโปรตอน (วัตถุประสงค์ สารเคมี อุปกรณ์)
การทดลองที่ 8.2 ปฎิกิริยาการให้และการรับโปรตอน (วิธีการทดลอง)
การทดลองที่ 8.2 ปฎิกิริยาการให้และการรับโปรตอน (ผลการทดลอง, สรุปผลการทดลอง)