เคมี ว40223
กรด-เบส 1 การแตกตัวของกรด-เบส
ทบทวนคู่กรด-เบส
ทบทวนคู่กรด-เบส
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, อิเล็กโทรไลต์แก่และอ่อน
สารละลายกรดหรือเบส ที่แตกตัวมาก-น้อย
ตัวอย่างกรดแก่ ,การแตกตัวของกรดแก่