เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การทดลอง 9.1 ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน (จุดประสงค์การทดลอง, วิธีการทดลอง)
การทดลอง 9.1 ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน (การทดลอง, ผลการทดลอง)
การทดลอง9.1 ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน (คำถามท้ายการทดลอง)