เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์
การทดลอง 9.1 ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน (ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น ปฏิกิริยารีดักชั่น ที่เกิดขึ้น)
การทดลอง 9.1 ปฎิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน (ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น ปฏิกิริยารีดักชั่น ที่เกิดขึ้น)
ปฎิกิริยารีดักชั่น และปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
แบบฝึกหัดที่ 9.1 ข้อ 3, 4
แบบฝึกหัดที่ 9.1 ข้อ 1, 3
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-