เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี การดุลสมการรีดอกซ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ตัวอย่างการดุลสมการรีดอกซ์ (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ตัวอย่างการดุลสมการรีดอกซ์ (ต่อ)
ตัวอย่าง การดุลสมการรีดอกซ์ (ตัวอย่างที่ 5)
การดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้ครึ่งปฎิกิริยา
ตัวอย่าง การดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้ครึ่งปฎิกิริยา