เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี การดุลสมการรีดอกซ์
ตัวอย่าง ดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้ครึ่งปฎิกิริยา (ข้อ 7)
ตัวอย่าง ดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้ครึ่งปฎิกิริยา (ข้อ 7)
แบบฝึกหัด 9.2 การดุลสมการ โดยใช้เลขออกซิเดชั่น
แบบฝึกหัด (ข้อ2)
แบบฝึกหัด (ต่อ)