เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี เซลล์อิเล็กโทรไลต์
การทดลองที่ 9.4 การทดลองแยกสารละลาย CUSO4 ด้วยกระแสไฟฟ้า(ผลการทดลอง)
การทดลองที่ 9.4 การทดลองแยกสารละลาย CUSO4 ด้วยกระแสไฟฟ้า(ผลการทดลอง)
ปฏิกิริยาของการทดลอง 9.4 และสรุปผลการทดลอง
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ / เปรียบเทียบเซลล์กัลวานิก และเซลล์อิเล็กโทรไลต์