เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี เซลล์อิเล็กโทรไลต์
การทดลอง 9.5 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (วิธีการทดลอง)
การทดลอง 9.5 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (วิธีการทดลอง)
การทดลอง 9.5 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (การทดลอง, ผลการทดลอง)
การทดลอง 9.5 การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า (ตอบคำถามท้ายการทดลอง)
สรุปผลหลักการชุบโลหะ, ตัวอย่างการชุบโลหะ