เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
การทดลอง 9.6 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (วิธีการทดลอง)
การทดลอง 9.6 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (วิธีการทดลอง)
การทดลอง 9.6 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (ปฏิบัติการทดลอง)
การทดลอง 9.6 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (ผลการทดลอง)
การทดลอง 9.6 การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก (คำถามท้ายการทดลอง สรุปผลการทดลอง)