เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ
หลักการของเซลล์กัลวานิก และเซลล์อิเล็กโทรไลต์
แบตเตอรี่อากาศ และตัวอย่างแบตเตอรี่อากาศในรูปแบบต่างๆ