เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด จำนวน 3 วิธี
การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด จำนวน 3 วิธี
การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด โดยวิธี Solar Distillation และวิธี Reverse Osmosis
การทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด โดยวิธี Electrodialysis
แบบฝึกหัดท้ายบท