เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแร่
ทองแดง : แร่ทองแดง 3 กลุ่มได้แก่ ทองแดงบริสุทธิ์ แร่ซัลไฟด์ แร่ออกไซด์
ทองแดง : แร่ทองแดง 3 กลุ่มได้แก่ ทองแดงบริสุทธิ์ แร่ซัลไฟด์ แร่ออกไซด์
ทองแดง : คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ทองแดง การถลุงแร่ทองแดง
ทองแดง : แหล่งแร่ทองแดงที่สำคัญของโลกและประเทศไทย ประโยชน์และข้อเสียของทองแดง