เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแร่ - แร่รัตนชาติ
แบบฝึกหัด แร่รัตนชาติ และอุตสาหกรรมแร่
แบบฝึกหัด แร่รัตนชาติ และอุตสาหกรรมแร่
แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง ทรัพยากรแร่ธาตุ (12 ข้อ)
วีดิทัศน์เรื่อง ทรัพยากรแร่ธาตุ