เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์ คุณสมบัติทั่วไปของโซเดียมคลอไรด์
อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์ คุณสมบัติทั่วไปของโซเดียมคลอไรด์
เกลือแกง แบ่งเป็น เกลือสมุทร, เกลือสินเธาว์
ขั้นตอนการผลิตเกลือสมุทร การเพิ่มคุณภาพของเกลือ เม็ดเกลือที่ตกผลึก