เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
อุตสาหกรรมโซเดียมไฮดรอกไซด์ / โทษของโซเดียมไฮดรอกไซด์
อุตสาหกรรมโซเดียมไฮดรอกไซด์ / โทษของโซเดียมไฮดรอกไซด์
หลักการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ และแก๊สคลอรีน
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์ / ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคลอรีน
แบบฝึกหัดเรื่อง เกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์